Używamy plików cookies by świadczyć Ci usługi na wysokim poziomie. Korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie zgodnie z Zasadami ochrony prywatności

Regulamin i warunki użytkowania sklepu internetowego Mechizywica.pl


§1

Postanowienia ogólne:

1. Sklep internetowy Mechizywica.pl [dalej: "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Właścicielem Sklepu jest firma Mech i Żywica Joanna Łaszczewska, ul. Armii Poznań 111, 05-092 Kiełpin, NIP: 5252372726, REGON: 142196237, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem [dalej: "Klient"].

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Klient jest obciążany kosztami dostawy określonymi w koszyku na karcie składania zamówienia.

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

§2
Zamówienia:

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą kliknięcia przez Klienta przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia, widocznego w ostatnim kroku składania zamówienia.

5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na wskazany adres e-mail wiadomość o kolejnych etapach realizacji zamówienia. Dodatkowo Sklep może także kontaktować się z Klientem telefonicznie by ustalić szczegóły realizacji zamówienia.

§3
Płatności:

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
- przelew tradycyjny
- płatność przy odbiorze
- płatności online (przelew internetowy, BLIK)
- karty płatnicze (Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro).

2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.

3. W przypadku wyboru formy płatności przelewem, płatność powinna być dokonana w ciągu 3 dni roboczych na konto bankowe wskazane w wiadomości e-mail potwierdzającej złożone zamówienie.

4. Koszty przesyłki określone są w cenniku dostawy, widniejącym w koszyku zakupów.

5. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.


§4
Wysyłka towaru:

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. inPost lub firmy kurierskiej).

2. Termin realizacji zamówienia przez Sklep podany jest każdorazowo na kartach produktów oraz w koszyku Klienta.

3. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej lub innych płatności elektronicznych, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

4. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

§5
Reklamacje:

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient może złożyć Sklepowi reklamację dotyczącą zawartej umowy na adres e-mail Sklepu lub w formie pisemnej na adres Właściciela Sklepu.

2. Poprawna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta, datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania Klienta oraz okoliczności uzasadniające reklamację.

3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sklep zwraca się do Klienta o ich uzupełnienie.

4. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź Sklepu zostaje wysłana na podany przez Klienta adres e-mail lub na adres poczty tradycyjnej Klienta.

5. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

6. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

§6
Prawo odstąpienia od umowy:

1. Klient może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient prześle na adres e-mail Sklepu oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
Oświadczenie powinno zawierać imię, nazwisko i adres Klienta, oraz informację o chęci odstąpienia od umowy: Ja..... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych produktów: ......, numer zamówienia...... Data zawarcia umowy ......, data odbioru ...... .

3. Klient zwraca towar na adres właściciela Sklepu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia.

4. Koszt odesłania towaru ponosi Klient.

5. Niezwłocznie, w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Klienta o jego odstąpieniu od umowy, Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Sklep może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania zwrotu towaru.

6. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Sklep dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

7. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku, gdy jej przedmiotem są:

-rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- towary nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji klienta lub służące do zaspokojenia jego zindywidualizowanych potrzeb;
-czasopisma, dzienniki lub periodyki, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
-towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
-treści cyfrowe, niezapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy;
-usługi realizowane zarówno na odległość jak i świadczone drogą elektroniczną, które zostały w pełni wykonane przez Sklep za zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy.

7. Szczegółowe zasady zwrotów określa dokument Zasady zwracania zakupów.

§7
Ochrona prywatności:

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo-promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
4. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych określa dokument Polityka prywatności.

§8
Własność intelektualna:

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się adresem: www.uokik.gov.pl.

§10
Wejście w życie i zmiany regulaminu:

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.